Zabezpečíme komplexný projektový manažment, koordinované riadenie výstavby v zmysle vypracovaného harmonogramu, vedenie kontrolných dní, reporty pre investora, zapracovanie vynútených zmien a pripomienok do dokumentácie vrátane komunikácie s dotknutými orgánmi, prípravu podkladov a kolaudáciu stavby.